ડીઝાઇન પેકેજ મુજબ યોજનાને સિલેક્ટ કરી.

ઓનલાઈન રૂપિયા (પેમેન્ટ) ચૂકવો. ક્રેડિટકાર્ડ, ડેબીટકાર્ડ અને નેટ બેન્કિંગ

તમારી ઈમેલ આઈડીમાં ડીઝાઇન  મેળવો.